Privacy Policy

1. Algemeen

BEFRAKO draagt de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig.

Dit beleid beschrijft de wijze waarop deze website persoonsgegevens verwerkt, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

  • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
  • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

2. Wie zijn we?

Deze website is een site van BEFRAKO – KMO Zone Molenheide 4081 – 3520 Zonhoven.

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, enz.

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina’s van onze website surft.

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt:

  • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
  • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
  • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);
  • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Er kunnen via deze website drie soorten verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd:

5.1 gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de consument. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen).

5.2 verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Wanneer u onze diensten contacteert via de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.

BEFRAKO gebruikt uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld.

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.

5.3 het verzamelen van gegevens

BEFRAKO gebruikt uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde.
De verwerking en bewaring van persoonsgegevens wordt geregeld door:

  • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
  • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

5.3.1.
het verzamelen van uw gegevens naar aanleiding van uw aankoop in onze webshop: als klant kiest u een product in onze webshop en deze wordt dan door u als klant onmiddellijk betaald.
Daarna dient u als klant een afhaalpunt te selecteren voor uw product. Deze afhaalpunten zijn onafhankelijke contractueel vastgestelde winkels die als partner fungeren van ons merk.
Om een correcte afhaling te garanderen en om u als klant van elke stap op de hoogte te kunnen houden worden uw gegeven doorgegeven aan onze contractueel vastgelegde partner die u aangeduid hebt als afhaalpunt.
Op geen enkele manier zal deze persoon uw contactgegevens mogen opslaan en/of gebruiken commerciële doeleinden.
U kan zich verzetten tegen het doorgeven van deze informatie naar de contractueel vastgelegde partner door een mail te sturen naar info@singer.be.

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zal BEFRAKO uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.

7. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens verzameld via de website?

Voor verdere uitleg omtrent ons cookiebeleid en het instellen van de cookievoorkeuren, verwijzen we u door naar de pagina van het cookiebeleid.

8. Links naar websites van derden

Als u een link aanklikt op de site, dan komt u terecht op een website waar BEFRAKO niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

9.1 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten:

  • recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht is BEFRAKO verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen.
  • recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website van BEFRAKO meedeelde, in te kijken.
  • recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren.
  • recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut.
  • recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt.

Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

  • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Beveiliging van de gegevens

BEFRAKO onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, heeft BEFRAKO technische en organisatorische maatregelen getroffen.